veda, spoločnosť, hodnoty

Veda, spoločnosť a hodnoty

Advertisements

Vitajte na stránkach výskumného projektu Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií (VESHOD), ktorý sa realizuje na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vďaka finančnej podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (číslo projektu: APVV-14-0510). Projekt nadväzuje na viaceré aktuálne iniciatívy, rozvíjané  v súčasnej filozofii vedy, ktoré kladú dôraz na sociálnu a hodnotovú dimenziu vedeckého poznania, ako aj na otázky súvisiace s rozvojom vedy a jej spoločenského významu. Našou ambíciou je reagovať na aktuálne problémy, ktoré možno identifikovať vo vzájomných interakciách medzi vedou a jej spoločenským prostredím. Toto chceme dosiahnuť viacdimenzionálnym filozofickým výskumom súčasnej dynamiky vzťahov medzi vedeckým poznaním a jeho hodnotovo nasýteným spoločenským prostredím, spoločenských a etických dopadov niektorých oblastí vedeckého skúmania – najmä biomedicíny a biotechnológií – mocenských techník pôsobiacich na vedu a vo vede, a napokon úlohy vedy pri určovaní spoločenských hodnôt. V skúmaní tohto komplexu problémov bude zastúpená epistemologická, sociálnofilozofická aj etická perspektíva.

Podrobnejšie informácie o problémoch, cieľoch a výskumnom pláne môžete nájsť tu. Zodpovedným riešiteľom projektu je doc., PhDr. Mariana Szapuová, PhD. Jej profil, ako aj profily ostaných výskumníkov podieľajúcich sa na projekte, sa nachádzajú v sekcii riešiteľský kolektív. Počas trvania projektu plánujeme zorganizovať viaceré konferencie, metodologické semináre, workshopy a iné aktivity. Informácie o dátumoch konania týchto podujatí, a správy z nich, nájdete v priebežne aktualizovanej časti aktivity. Ďalšími plánovanými výstupmi projektu sú odborné texty . V časti publikácie sa budú postupne objavovať informácie o nich, prípadne odkazy na ich stiahnutie.

Advertisements

Flickr Photos